Cela

89 tekstów – auto­rem jest Ce­la.

Wy­daje Ci sie ze znasz ko­gos tak dob­rze iz bar­dziej sie juz nie da , a nag­le w jed­nym mo­men­cie oka­zuje sie , ze to wszys­tko by­lo myl­ne, bo oso­ba zmienia sie diamen­tral­nie i juz nie jest ta sa­ma oso­ba . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lipca 2012, 10:00

Jest we mnie ty­le niewy­powie­dzianych myśli , które roz­sadzają mnie od środ­ka . Strach przed od­rzu­ceniem nie poz­wa­la mi o Ciebie wal­czyć i cze­ka na Twój ruch . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 maja 2012, 02:09

Sa­ma spra­wiam so­bie ból pat­rze­niem na to wszystko... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 kwietnia 2012, 01:42

Tra­cisz od­dech , ból w klat­ce pier­siowej się pojawia
i nie umiesz opi­sać sta­nu w ja­kim sie te­raz znajdujesz
, pat­rzysz jak wszys­tko tra­ci swój sens, jak świat Ci się rozpada. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 kwietnia 2012, 23:56

A On nie zda­wal so­bie spra­wy jak ra­nia ja je­go slo­wa . 
Nie zda­wal - al­bo nie chcial do­pus­cic te­go do umys­lu.
Ra­nil ja , mi­mo . ze obiecy­wal ze nig­dy te­go nie zro­bi .
Ludzie cza­sem nie zda­ja so­bie spra­wy jak ma­le ges­ty pot­ra­fia zra­nic, jes­li ktos jest dla ko­gos cho­ler­nie waz­ny . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 marca 2012, 00:17

W miłości nie chodzi o to , żeby nie zauważać wad .
Chodzi o to , by widzieć je lecz w pełni akceptować. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 marca 2012, 21:39

Wszys­tko ma swo­je gra­nice . Gra­nice , których nie po­win­no się przek­raczać , lecz jed­nak ludzie dość często ro­bią to co im nie wolno. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 lutego 2012, 01:29

To da­je uko­jenie myślą , ból , os­trza . Poz­wa­la ochłonąć . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lutego 2012, 22:50

A może śmierć to tyl­ko początek ?
Może po śmieci is­tnieję in­ny świat . 
Gdzie wszys­tkie dusze są wol­ne , szczęśli­we i kochające .
Może tam nie ma smut­ku , bólu i cier­pienia ? 
Ale być może śmierć to czar­na ot­chłań , 
całko­wite za­kończe­nie -mrok.?
Czy może to odo­sob­nienie zła?.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lutego 2012, 22:46

A te­raz mi­jam z po­gardą tych wszyt­skich fałszy­wych ludzi ,
którzy by­li kiedyś blisko.
Ale praw­da wyszła na jaw, że to oni niszczy­li wszystko. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lutego 2012, 23:07
Cela

` Zegar nie dał im wskazówek , ale liczyl czas..'

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cela

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność